Субота, 24.08.2019, 04:13
Сайт осередку Молодої Просвіти НУХТ

Ви ввійшли як Гість | Група "Гості" | RSS

Меню сайту

Випадкове фото

[UA]


Наше опитування
Якою мовою Ви зазвичай спілкуєтесь?
Всього відповідей: 212
Погода в Києві

Погода в Києві
Онлайн радіо

Українське радіо:
Слухати:
128kbps
64kbpsСТАТУТ МОЛОДОЇ ПРОСВІТИ

“ЗАРЕЄСТРОВАНО”
Міністерством юстиції
України
« ____ »____________2002 р.
Свідоцтво № ___________ “ЗАТВЕРДЖЕНО”
Установчими зборами
Всеукраїнської молодіжної
громадської організації
“МОЛОДА ПРОСВІТА”
Протокол № 1
від 24 березня 2002 р.СТАТУТ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«МОЛОДА ПРОСВІТА»Київ – 2002
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Молода Просвіта” (далі – “МП”) є всеукраїнською молодіжною громадською організацією, створеною для здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів.
1.2. “МП” створена та діє на основі добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності.
1.3. “МП” здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством і цим Статутом.
1.4. Діяльність “МП” поширюється на територію України.
1.5. “МП” не має за мету одержання прибутку від своєї діяльності.
1.6. Повна назва молодіжної громадської організації:
Українською мовою:
Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Молода Просвіта”
Скорочена назва молодіжної громадської організації: 
Українською мовою: ВМГО “МП”.
1.7. Місцезнаходження керівних органів:
Україна, 01001, м. Київ, Музейний провулок,8 ,к.5 .2. ПРАВОВИЙ СТАТУС “МП”

2.1. “МП” є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, має самостійний баланс, відокремлене майно, всі не заборонені законом види рахунків в установах банків, штампи і печатки встановленого зразка. Символіка затверджується Правлінням. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.
2.2. “МП” має право:
- укладати угоди для виконання статутних завдань;
- вступати в різні національні та міжнародні неурядові організації, діяльність яких відповідає її завданням і не суперечить законодавству України;
- бути власником та набувати у власність необхідне для виконання статутних завдань рухоме і нерухоме майно;
- виступати як позивач і відповідач у суді, господарському суді, представляти і захищати інтереси своїх членів у державних та громадських органах. 3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ “МП”

3.1. Основна мета “МП” – задоволення та захист законних національно-культурних, соціальних, економічних, творчих, вікових, спортивних та інших спільних інтересів членів “МП”, сприяння вихованню у молоді національної свідомості, політичної, правової культури та розбудові державності України.
3.2. Основним завданням “МП” є:
- сприяння впровадженню новітніх методів в освітньому, науковому, учбовому та мовознавчому процесах, а також співпраця з учбовими закладами для підвищення суспільно-політичної, культурної та наукової активності молоді;
- сприяння пропагуванню та відродженню національної культури, духовності українського народу;
- сприяння організації та проведенню конкурсів, змагань, фестивалів, концертів, семінарів для реалізації молоддю своїх здібностей та інтересів, а також забезпечення соціальних умов розвитку та функціонування членів “МП”; 
- сприяння участі у загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програмах, поліпшення культурного, наукового, спортивного, та соціально-економічного розвитку населення, історико-етнічного середовища українського народу;
- сприяння організації, будівництву та утриманню культурних, навчальних, спортивних закладів;
- сприяння підвищенню культурної, суспільно-політичної активності молоді в розвитку української мови, утвердженню її як єдиної державної мови в усіх сферах суспільного життя України;
- сприяння всебічному захисту прав та інтересів молодих громадян України.
Для виконання своїх статутних завдань “МП” в установленому порядку:
- приймає участь у поширенні своїх цілей та завдань через електронні засоби масової інформації та пресу;
- бере участь у конгресах, конференціях, семінарах, фестивалях, концертах, зустрічах молоді та оздоровчих таборах;
- проводить благодійні акції та заходи;
- бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації та ін.);
- отримує від органів влади, управління та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- організовує для членів “МП” поїздки по Україні та за кордон з метою обміну досвідом роботи наукових спілок, навчання, стажування, туризму, відпочинку, лікування, тощо;
- засновує засоби масової інформації;
- бере участь у створенні підприємств, організацій та установ у порядку, встановленому законодавством України. 4. ЧЛЕНСТВО В “МП”

4.1. Членство в “МП” є індивідуальним та може бути почесним.
Індивідуальним членом “МП” може бути кожен громадянин України віком від 14 до 28 років, який визнає Статут “МП”. Особи старшого віку можуть бути членами “МП”, якщо їх кількість не буде перевищувати третину загальної кількості “МП”. 
У складі виборних органів “МП” кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів.
Почесним членом “МП” може бути фізична особа та організація, що зробила істотний внесок в розбудову державності України, своєю діяльністю сприяла виконанню мети та завдання “МП”. Почесний член “МП” не сплачує вступних та членських внесків, набуваючи свого статусу за поданням Голови “МП”, затвердженим Правлінням “МП”.
4.2. Прийом до індивідуальних членів “МП” проводиться за рішенням Правління осередку “МП” чи Правлінням “МП”, на підставі поданої кандидатом заяви, та затверджується Правлінням “МП”. 
4.3. Вибуття із членів “МП” здійснюється за особистою письмовою заявою члена організації.
4.4. Рішення про виключення з членів “МП” приймає Правління місцевого осередку. Підставою для виключення з членів “МП” є:
- невиконання статутних обов’язків;
- вчинки, спрямовані на заподіяння шкоди “МП” чи її дискредитації.
4.5. У виняткових випадках Голова “МП” має право призупинити перебування в лавах підзвітних йому організацій будь-якого члена. Таке рішення підлягає обов’язковому затвердженню відповідними Правліннями місцевих осередків “МП”.5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ “МП”

5.1. Права та обов’язки членів “МП” реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.
5.2. Член “МП” має право:
- обирати і бути обраним до всіх органів “МП”;
- мати інформацію про діяльність “МП”;
- брати участь в обговоренні питань, що стосуються діяльності “МП”;
- виступати з пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності “МП”;
- звертатися до керівництва “МП” з будь-яких питань діяльності організації;
- брати участь у заходах, що проводяться в “МП”;
- вільно виходити з членів “МП”.
5.3. Член “МП” зобов’язаний:
- дотримуватися організаційної дисципліни;
- виконувати рішення керівних органів організації;
- брати активну участь у діяльності “МП”;
- не допускати дій, що перешкоджатимуть реалізації діяльності “МП”;
- дбати про зміцнення авторитету “МП”;
- своєчасно сплачувати членські внески.6. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ “МП”

6.1. Всеукраїнську структуру “МП” складають місцеві осередки “МП”.
6.1.1. Місцеві осередки “МП” діють на підставі Статуту “МП” та своїх положень, які приймають їх вищі керівні органи, та затверджує Правління “МП”.
6.1.2. Місцеві осередки “МП”: 
- самостійно вирішують всі питання внутрішнього життя, окрім тих, що віднесені Статутом “МП” до компетенції вищих органів “МП”;
- обирають делегатів на Загальні збори “МП” (норми представництва встановлює Правління “МП”).
6.1.3. Місцеві осередки “МП” утворюються на установчих зборах і набувають свого статусу після їх визнання Правлінням “МП”.
Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки “МП” повинні зареєструватися в установленому законом порядку. Місцеві осередки “МП” без прав юридичної особи повинні легалізуватися шляхом письмового повідомлення про заснування.
6.2. Вищим органом “МП” є Загальні збори членів /делегатів/ “МП” (далі Загальні збори “МП”), які скликаються Правлінням “МП” не рідше одного разу на п’ять календарних років. Норми представництва вирішує Правління “МП”. Позачергові Загальні збори “МП” можуть бути скликані за вимогою Правління “МП”, або на вимогу не менше половини членів “МП”.
6.2.1. Загальні збори “МП” є правочинними при наявності не менш 2/3 обраних делегатів.
6.2.2. Загальні збори “МП” можуть вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності “МП”.
До виключної компетенції Загальних зборів “МП” належить:
- визначення програми діяльності та завдань “МП”;
- прийняття Статуту “МП” та внесення змін до нього;
- обрання Голови Правління, членів Правління та членів Ревізійної комісії “МП” терміном на 5 років;
- реалізація права власності на майно та кошти “МП”;
- прийняття рішення про реорганізацію “МП”;
- прийняття рішення про ліквідацію діяльності “МП”.
6.2.3. Процедура голосування по всіх персоналіях визначається Загальними зборами “МП”. Термін повноваження обраних осіб продовжується до обрання нових осіб на дані посади, або до ліквідації цих посад після внесення змін до Статуту “МП”.
Рішення про прийняття, внесення змін до Статуту “МП”, про реорганізацію або розпуск “МП” приймаються 2/3 голосів від числа зареєстрованих делегатів Загальних зборів “МП”. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на Загальних зборах “МП”, крім випадків, коли самі Загальні збори “МП” визначать іншу процедуру.
6.3. Керівним органом “МП” між Загальними зборами “МП” є Правління “МП”. Правління “МП” збирається не рідше одного разу на рік і правочинна при наявності не менше 2/3 його складу.
6.3.1. Правління “МП” складається з Голови “МП” та членів Правління “МП”.
6.3.2. Правління “МП” розробляє та координує основні напрямки діяльності “МП”, визначає порядок сплати та розмір членських внесків, затверджує бюджет “МП”.
6.3.3. Правління “МП”:
- організовує виконання рішень Загальних зборів “МП”;
- затверджує положення місцевих осередків “МП”;
- затверджує символіку “МП”;
- вирішує поточні організаційні питання;
- має право ініціювати звітні та звітно-виборчі збори у місцевих осередках “МП”;
- забезпечує фінансово-господарську діяльність.
6.3.4. Рішення Правління “МП” є правочинним, якщо за нього проголосувало 2/3 від загальної кількості присутніх на засіданні членів Правління “МП”.
6.4. У період між Загальними зборами “МП”, засіданнями Правління “МП”, поточною діяльністю організації керує Голова “МП”.
6.4.1. Голова “МП”:
- робить заяви від імені “МП”;
- між засіданнями Правління “МП”, через голів місцевих осередків “МП” керує всією діяльністю “МП”;
- головує на Загальних зборах “МП” та засіданнях Правління “МП”;
- організовує роботу Правління “МП”; 
- здійснює безпосереднє керівництво організацією;
- має право підпису документів від імені “МП”;
- здійснює оперативне управління майном та коштами “МП”;
- відкриває та закриває рахунки в установах банків, укладає договори та угоди;
- несе відповідальність за фінансову звітність організації.
6.5. З метою перевірки фінансово-господарської діяльності “МП” створюється Ревізійна комісія “МП”. Ревізійна комісія “МП” контролює виконання Статуту “МП”, рішень Загальних зборів “МП”, а також перевіряє використання коштів з бюджету “МП”. Діяльність Ревізійної комісії “МП” здійснюється відповідно до Положення, затвердженого Правлінням “МП”.7. КОШТИ ТА МАЙНО “МП”

7.1. “МП” може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.
7.2. Кошти “МП” формуються за рахунок:
- вступних та членських внесків членів “МП”;
- добровільних пожертв організацій, підприємств, установ, та окремих осіб, у тому числі іноземних;
7.3. Призначення джерел утворення та порядок використання коштів визначаються Правлінням “МП”.8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ “МП” 

8.1. Зміни та доповнення до Статуту “МП” вносяться рішенням Загальних зборів “МП” у порядку, визначеному цим Статутом.
8.2. Про зміни, що відбувалися в статутних документах, “МП” в п’ятиденний строк повідомляє реєстраційний орган.9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ “МП”

9.1. Ліквідація “МП” може бути здійснена Загальними зборами “МП” у порядку, встановленому цим Статутом, або за рішенням судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.2. Якщо рішення про припинення діяльності “МП” прийняте Загальними зборами “МП”, всі питання про використання майна та коштів “МП” вирішується Загальними зборами “МП” та обраною ним Ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
9.3. Якщо рішення про ліквідацію “МП” прийняте у судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з припиненням її діяльності, вирішуються в межах чинного законодавства, відповідно до рішення суду.
9.4. Кошти та майно “МП” після її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного типу, або на підставі рішення суду спрямовуються у доход держави.
9.5. Реорганізація “МП” здійснюється згідно з рішенням Загальних зборів “МП” (2/3 голосів присутніх делегатів). При цьому вся сукупність прав та обов'язків що належали “МП”, переходять до її правонаступників.
9.6. Після прийняття Загальними зборами “МП” рішення про ліквідацію “МП” припиняється діяльність усіх її місцевих осередків


Форма входу
Календар новин
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Пошук
Друзі сайту
Наша кнопкаСтатистика
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

каталог сайтів

Якщо ви помітили якісь помилки, звертайтись до адміністратора

Copyright Sirko© 2019